top of page
Pedagogický sbor a spolupracovníci školy
Ředitel Bc. Martin Procházka

Martin Procházka pracuje již radu let v sociální sféře s neorganizovanou mládeží, kde se prolíná pedagogické působení s terapií a sociální prací. Pracoval též dva roky s lidmi postiženými drogou. Sedm let působil jako lektor primární prevence na základních
a středních školách v Táboře a okolí, v současnosti spolupracuje na tomto tématu
s waldorfskými školami v Praze Jinonicích, v Českých Budějovicích, v Příbrami a v Písku. Absolvoval Waldorfský seminář v Praze, sebezkušenostní výcvik Práce na rozvoji osobnosti a řadu dalších vzdělávání a kurzů. Základním východiskem osobnostního
rozvoje však pro něj zůstává praxe a přímá práce s lidmi. V současnosti dokončuje na FFUK magisterské studium pedagogiky a druhým rokem studuje systemickou psychoterapii. Spolupracoval též několik let na vzdělávání začínajících sociálních pracovníků a přednášel o tématech závislostí a o práci s romským etnikem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách a vyučuje v Akademii Tabor v Praze a je vedoucím kombinovaného studia
a vyučuje na waldorfském semináři Akademie Tabor. Pracuje též v oblasti individuální
psychoterapie.

Zakládající učitelka Mgr., Bc. Martina Bílková

Narodila se v Táboře, kde v roce 1998 absolvovala Gymnázium Pierra de Coubertina. Poté vystudovala na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ se specializací výtvarná výchova a anglický jazyk pro 1.stupeň ZŠ. Během studií pracovala jako učitelka angličtiny v mateřských školách v Plzni a zároveň jako osobní asistentka osob s fyzickým postižením upoutaných na invalidní vozík. Po zakončení studia magisterským titulem učila na základní škole na okraji Plzně. Následoval roční pobyt v Londýně, kde pracovala jako au-pair a na City and Islington College se věnovala prohlubování svých znalostí anglického jazyka. Po návratu z Londýna studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor anglický jazyk a literatura. Studium zakončila titulem bakalář. Úspěšně absolvovala všechny zkoušky Cambridge English (obecný jazyk), včetně nejvyšší úrovně Certificate of Proficiency in English (CPE). Během této doby se věnovala (a stále věnuje) výuce angličtiny všech věkových kategorií a úrovní - od začátečníků po velmi pokročilé a též jako lektorka přípravných kurzů ke zkouškám Cambridge English (PET, FCE, CAE). Absolvovala nejrůznější kurzy zaměřené na výuku cizích jazyků a je akreditovaná zkoušející mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka Pearson Tests of English (London).

Od dob studií se velmi intenzivně zabývá metodikou výuky. Dlouholetou praxí a pozorováním svých studentů si čím dál více uvědomuje, že klasický způsob vyučování naprosto neodpovídá představě o dobře uchopeném učivu a kvalitní přípravě dětí na další studium či uplatnění v zaměstnání a s tím související spokojenost s celým svým životem. Právě odcizenost výuky od skutečného života, nulová snaha o sledování vývoje žáků a přizpůsobení tempa výuky tomuto podstatnému faktoru, minimální provázanost jednotlivých předmětů, téměř žádné souvislosti mezi, odsunutí uměleckých a praktických předmětů až na samý okraj školních vzdělávacích programů a v neposlední řadě úplná absence spolupráce rodiny a školy ji utvrdila v tom, že bude pro své děti hledat alternativu ve vzdělání.

V současné době studuje 2. ročník dálkového studia waldorfské pedagogiky při Akademii sociálních umění Tabor. V roce 2012 založila se svým manželem Ekodrogerii U KROKODÝLA v Táboře. Hraje na violoncello, věnuje se sborovému zpěvu a zajímá se o výtvarné umění, literaturu, divadlo a trvale udržitelný rozvoj naší planety. Žije v Táboře a má dva syny.

Mentor školy Mgr. Kateřina Kozlová

Studium na Jihočeské univerzitě, Pedagogická fakulta - učitelství pro 2. stupeň Francouzský jazyk a Německý jazyk, Jihobavorský seminář pro waldorfskou pedagogiku, závěrečná zkouška a absolutorium na Svobodné Vysoké škole ve Stuttgartu (obor třídní učitel a oborový učitel francouzského a německého jazyka) - uznání magisterského studia "Učitelství pro 1. stupeň základních škol" Ostravskou univerzitou v Ostravě.

 

Učitelská praxe: 2 roky klasická ZŠ (obor Nj), 14 let na waldorfské škole (5 let v Německu a 9 let v ČB).

 

Kateřina Kozlová publikuje překlady a články v oborovém časopise Člověk a výchova, 3 roky byla předsedkyní Asociace waldorfských škol ČR, spolupodílí se na vedení semináře pro vzdělávání waldorfských učitelů, jako lektorka pracuje i na mezinárodních jazykových kurzech.

Spolupracujeme

Asociace waldorfských škol v ČR, Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o.p.s, Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary, Základní škola svobodná a mateřská škola Písek, Základní škola waldorfská, Butovická 9/228, Praha 5 – Jinonice, Akademie sociálního umění Tabor, spolupráce s mentorem-odborným garantem výuky, Město Tábor, Jihočeský kraj, neziskové organizace v Táboře.

bottom of page