top of page
LETAK_SKOLA_ZAPIS_DL_2 STRANY_2020_Strán

Dětský klub Janíček

Neodmyslitelnou součástí dětství, během něhož si utváříme základy našeho života a naší osobnosti, je výchova a vzdělávání. Takové základy by měly být pevné a plné vzpomínek prodchnutých štěstím a spokojeností. Svým dětem chceme dopřát výchovu a prostředí, které jim takové vzpomínky dají a naučí je ještě více – úctě k přírodě, k ostatním lidem, k sobě samému a také k tradicím, ze kterých naše společnost vychází.

 

Doma to jde, ale co ve školce, ve škole? Některým z nás v zaběhnutých školských zařízeních něco chybí a pak pro své děti hledáme alternativní řešení. My jsme takové řešení nenalézali, a tak jsme se rozhodli vytvořit ho.

Dětský klub Janíček najdete v samém srdci Starého města Tábora. Prostředí v našem klubu utváříme tak, aby se u nás děti cítily jako doma, a tak vše vytváříme s láskou a úctou k dětskému světu plnému fantazie, v duchu waldorfské pedagogiky. 

 

Hračky volíme takové, aby dokázaly v dětech rozvíjet představivost a umožňovaly jim projevit se tvůrčím způsobem. Nedílnou součástí jsou přírodniny, dřevěné kostky, mušle, kamínky, hedvábné šátky či hračky ručně šité.

 

Naše třída je věkově smíšená. Děti se tak učí navzájem si pomáhat a respektovat vzájemné rozdíly. Volnou hru a prosociální učení upřednostňujeme před soutěživostí. Výtvarné a tvořivé činnosti zaměřujeme především na proces, ne na výsledek či učení konkrétních postupů. K tvorbě používáme přírodní materiály jako včelí vosk, papír, vlnu atd. Malujeme akvarelem a také si pečeme svůj vlastní chléb.

 

Obědy jsou vegetariánské, svačinky si děti nosí z domova. Stolování je pro nás vždy určitým obřadem, na kterém se děti podílejí přípravou nádobí, rozléváním pití a poděkováním ve formě průpovědi. 

 

Středeční dopoledne trávíme v přírodě. Děti zažívají dobrodružství v lese, kde mohou rozvíjet své motorické dovednosti, smysly i vnímání plynutí času v přírodním koloběhu.

 

Rytmus dne je uspořádán tak, aby se střídaly fáze řízených činností s odpočinkem.

Dokumenty

Přihláška ke stažení .doc, .pdf

Jak to u nás vypadá...

Klokotská.jpg
DSC_9754.JPG
DSC_9661.JPG
DSC_9774.JPG
birthday.jpg
DSC_9773.JPG
DSC_9723.JPG
květina.JPG
IMG_6716.jpg
IMG_6707.jpg
IMG_6719.jpg
IMG_6723.jpg
IMG_6728.jpg
IMG_6718.jpg
IMG_6700.jpg
IMG_6725.jpg
DSC_9901.JPG
DSC_9957.JPG
10661860_785538204822888_6511910744076762134_o.jpg
6,2 fantazie.jpg
frotáž 1.JPG
DSC_9880.JPG
DSC_9825.JPG
DSC_9816.JPG
887331_832307046812670_999485738821670783_o.jpg
10402763_818887461487962_8052391811439697724_n.jpg
8-hra¦Źky.jpg
10517262_785537958156246_356519561926962647_o.jpg
DSC_9761.JPG
10855109_832307050146003_1397905890179456225_o.jpg
DSC_9737.JPG
DSC_9671.JPG
DSC_9751.JPG
DSC_9748.JPG
DSC_9790.JPG
Trocha čtení o waldorfské pedagogice...

 

Waldorfská pedagogika je v českém prostředí již úspěšně zavedena. První škola byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu a odtud se systém rozšířil po celém světě. V ČR se školy a školky zakládaly hned po roce 1989 a během let jimi prošly stovky dětí. Mezi přednosti waldorfské pedagogiky, pro které ji rodiče vyhledávají, patří ucelený pohled na dítě a jeho vývoj. Nezaměřuje se pouze na rozvoj intelektu, ale jde o výchovu podporující harmonický a všestranný rozvoj dítěte – jeho vůle, cítění a myšlení. Jejím cílem je vychovávat děti tak, aby byly připraveny pro život v naší rozmanité společnosti, aby v dospělosti dokázaly dělat svobodná a odpovědná rozhodnutí za sebe sama a žít s respektem k ostatním a životnímu prostředí. V rámci výuky waldorfská pedagogika podporuje rovnou měrou vedle intelektu tvořivost, zdravé sebevědomí a odpovědnost.

 

 

Hlavním principem waldorfské předškolní pedagogiky je výchova nápodobou. Dítě se v prvním sedmiletí neučí zákazy a příkazy. Stejně jako se učí řeči, tak i bez výhrad napodobuje dospělé okolo sebe. Proto učitelka provádí veškeré činnosti společně s dětmi - šije, maluje, peče chléb apod. V MŠ jsou děti ve věkově smíšených třídách, tak jako jsou v přirozeném prostředí, ve svých rodinách. Vytváří se tak prostor pro sociální učení, spolupráci a vzájemný respekt. Waldorfská pedagogika nevede děti k soutěživosti, ale k dovednostem, které v životě nejvíce potřebujeme – ke spolupráci a sociálnímu cítění. K již zmíněné svobodě na úrovni dítěte vede podporování přirozené motivace a touze po vědění, která vychází z dítěte samého, nepodmiňované odměnou za dobré a trestem za špatné chování. Proto naše učitelky s dětmi používají tzv. efektivní komunikační styl (možná znáte z knihy Respektovat a být respektován), který k dětem přistupuje jako k partnerům, nesnižuje je a umožňuje jim dělat vlastní rozhodnutí, kterých jsou v daném věku schopné.

 

Důležitou součástí waldorfské MŠ je stálý rytmus činností, ať už v průběhu dne, týdne či roku. Přítomnost přirozeného řádu dává dítěti pocit jistoty, dává mu smysl dění a vzájemného podmiňování. Slavení tradičních svátků hraje důležitou úlohu pro pěstování zvyků, poznávání obrazů činů vhodných k nápodobě a symbolů základních lidských hodnot. Tyto slavnosti pořádáme v průběhu roku a zveme Vás na ně na našich stránkách i na Facebooku.

Veliký důraz je také kladen na prostředí, v němž je dítě vychováváno. Prostředí a zejména hračky velmi ovlivňují dětskou fantazii a rozvoj představivosti. Proto volíme vybavení i hračky z přírodních materiálů a přírodnin. Takové hračky ve své jednoduchosti mohou v dětské fantazii nabrat různých podob. Neomezují představivost jasně daným dokonalým tvarem, barvou, zpodobněním reality. Barvy děti poznávají při malování akvarelem a voskovými bločky. Jemnou motoriku si zlepšují nejen při malování, ale také při nejrůznějších prstových hrách, ručních pracích a při hraní. I když je den pevně strukturován, dětské hře je ponechána její volnost.

 

V předškolním období není na děti vyvíjen zbytečný tlak na výkon, na intelekt, ale spíše na rozvoj tvořivosti. Dětem má být dětství ponecháno. Na vše ostatní bude ten pravý čas později.

 

 

 

 

Rodiče dětí dostávají možnost podílet se na chodu mateřské školy, což vytváří příjemnou rodinnou atmosféru. Pomáhají s organizací slavností, jarmarků a též si mohou zvolit formu adaptace svého dítěte, podle jeho individuálních potřeb a možností rodiny.

 

Více informací o waldorfské pedagogice, její historii, školách a seminářích najdete na: www.iwaldorf.cz

Co je eurytmie...

Eurytmie je umělecká pohybová výchova, která harmonickým způsobem celostně rozvíjí lidskou bytost v její tělesné, duševní i duchovní složce. Tento přímý kvalitativní zážitek vnitřní harmonie lidské bytosti vede k celistvému rozvoji člověka bez ohledu na jeho věk. Eurytmie je slovo původem z řečtiny. Spojuje v sobě dva významy „eu", tj. krásný (ve smyslu harmonický), a „rytmus“. Ve vzdělávání se objevil se vznikem waldorfských škol před více než devadesáti lety a od té doby je součástí jejich pedagogické praxe od mateřské školy až po maturitu i trvalou součástí vzdělávání učitelů waldorfských škol.

 

Původně vznikla eurytmie jako jevištní umělecká forma pohybu. Je charakterizována jako „viditelná řeč“ a „viditelný zpěv“. Má za úkol předvést viditelně v pohybu těla to, co se v prostoru odehrává ve chvíli, kdy zní hudba nebo mluvený, umělecky ztvárněný text. Celé lidské tělo se v té chvíli stává nástrojem řeči, či hudby. Formuje prostor tak, jako hrtan a jiné orgány umožňující řeč formují proud vzduchu, když tvoří zvuk.

O eurytmii v předškolním věku říká naše učitelka Vlasta Šimková: "První krůčky do světa vedou do míst plných radosti a fantazie, do „pohádky“. Pomocí kouzelných pláštíků se přeneseme do zahrady plné zvířátek i kouzelných bytostí.

 

Eurytmické pohyby vycházející z celého člověka, z jeho duševní nálady dává eurytmie malým dětem možnost zažít různé kvality (rychlý x pomalý, silný x slabý atd.) Tento rytmus je velmi důležitý pro vývoj fyzického těla v prvním sedmiletí, podporuje pravidelné a správné dýchání.

 

Děti v tomto věku neznají ještě písmena. Při naší společné práci však používají gesta, jenž náleží k jednotlivým hláskám. A tak zcela přirozeně přiřazují ke znaku

znaku určitý pohyb, pocit. Každou hlásku tak prožijí v celém svém těle, až do konečku prprstu. Eurytmie se tímto způsobem podílí na utváření řeči dítěte v tomto věku. Naše společná hra pomáhá dětem i ve správném vývoji vůle. Děti se postupně učí omezit své bezprostřední chtění a radovat se z kázně i ladnosti společného pohybu.

Vývojový stupeň dětí v MŠ bývá ještě velmi odlišný. Při našem setkání (1x týdně v pohádce) je pro mne i pro děti vždy nejdůležitější radost a nadšení ze společného prožitku. Právě odtud plyne radostný zájem o svět kolem nás. Eurytmie by měla harmonizovat vztah k sobě samému i vztah dětí k okolnímu světu.

 

Bez toho radostného zájmu o svět kolem sebe by dítě nezažilo nikdy ten silný a krásný pocit souladu se světem. Tento pocit, že mám své pevné místo tady na zemi a že svět svým vlastním světlem mohu přetvářet, to je tím nejdůležitějším prožitkem dítěte prvního sedmiletí."

Více informací najdete na: www.eurytmie.cz

bottom of page